Praktijk@BalansAlgemene Voorwaarden

Van Praktijk@Balans praktijk voor kinesiologie en andere natuurgeneeskundige therapieën, alsmede geldend voor Kinesiologiepraktijk Marlies Kooijman en JIJ-in-Balans.

 Artikel 1, Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Therapeut: degene die handelt als zelfstandig gevestigd natuurgeneeskundig therapeut;
Cliënt: degene aan wie door de therapeut advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk wordt uitgeoefend. De therapeut kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven of een andere gezamenlijk bepaalde locatie, dan is het praktijkadres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt, en Praktijkadres.

Artikel 2, Algemeen

De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het praktijkadres Winkelhaak 11, 3335 KG Zwijndrecht. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis

De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4, Aanwezigheid en Verhindering

 1. In de praktijk komen mensen met allerlei overgevoeligheden en allergieën. De cliënt zorgt ervoor dat hij geen sterke parfum, haarlak, deodorant e.d. gebruikt. Tevens is het belangrijk dat zijn kleding niet naar rook ruikt.
 2. In de praktijk mag niet gegeten worden. De mobiele telefoon staat uit.
 3. De cliënt wordt aangeraden goed te eten voordat hij een allergie-behandeling ondergaat.
  Na een behandeling is het goed om veel water te drinken en in de eerste zes uur geen zware lichamelijke inspanning te verrichten.
 4. Wanneer de cliënt minderjarig is, dient één van de ouders bij het consult aanwezig te zijn. Er mogen geen andere kinderen bij zijn. Wanneer een meerderjarige cliënt iemand mee wil nemen, dient dat van te voren te overlegd te worden.
 5. De afgesproken tijd is voor de cliënt gereserveerd. De cliënt wordt geacht op tijd aanwezig te zijn.
 6. Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd op het praktijkadres aanwezig te zijn, wordt de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Indien de cliënt korter dan 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5, Tariefstelling

Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

U ontvangt een factuur na elke behandeling uit naam van de kinesiologiepraktijk van de therapeut die u behandelt.

Artikel 6, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt na afloop van het consult aan de therapeut. De cliënt ontvangt een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met een vinkje bij contante betaling.

Artikel 7, Declaraties

Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Aansprakelijkheid

 1. Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.
 2. Voor alle medische problemen dient de cliënt een huisarts te raadplegen. Als de cliënt onder behandeling staat van een huisarts of medisch specialist, dient hij deze behandeling niet te staken vanwege een therapeutisch consult.

Artikel 9, Inzagerecht

De cliënt heeft inzagerecht in het eigen dossier.

Artikel 10, Klachtenprocedure

Praktijk@Balans heeft een klachtenprocedure. Uw therapeut doet er alles aan om u een zorgvuldige behandeling te geven. Mocht u toch een klacht hebben dan is de volgende procedure van toepassing:

 1. In alle gevallen moet een klacht eerst bij uw eigen therapeut worden ingediend. In onderling overleg zullen wij ons best doen om de klacht op te lossen.
 2. Is het probleem op deze manier niet op te lossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Praktijk@Balans. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen de klager en uw therapeut van Praktijk@Balans en probeert zo tot een voor beiden bevredigende oplossing te komen.
 3. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u het geschil indienen bij de geschillencommissie.

Gegevens van de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie kunnen worden opgevraagd bij uw therapeut.

Artikel 11, Bereikbaarheid

De praktijk is bereikbaar via telefoonnummer 06-10538051 (Marlies). Meestal zult u het antwoordapparaat krijgen, spreek uw boodschap in met het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Artikel 12, Privacy verklaring

A. Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk@Balans verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Aanvullende gegevens conform de intakelijst (in te zien)

B. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk@Balans verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

C. Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk@Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van oefeningen behorende bij de behandelingen, informatie en nieuwsbrieven
 • Het uitvoeren van een behandeling

D. Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk@Balans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: maximaal 7 jaar cliëntdossiers en 7 jaar administratieve gegevens benodigd voor de boekhouding.

E. Delen met anderen
Praktijk@Balans deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

F. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkatbalans.nl
Praktijk@Balans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

G. Beveiliging
Praktijk@Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkatbalans.nl